Reklamace vyřizujeme přednostně výhradně telefonicky nebo e-mailem. Údaje naleznete v sekci Kontakty.

Potřebujete-li reklamovat vadné zboží, pročtěte si nejprve, prosím, nejen Záruční podmínky, ale i další Užitečné informace.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení
Tyto Záruční podmínky platí při prodeji fyzické osobě - běžnému spotřebiteli. Byly zpracovány dle Občanského zákoníku a vztahují se na zboží, jež bylo zakoupeno u firmy BM-Software a jehož neshody s kupní smlouvou či vady byly uplatněny v záruční době.
Ke každému zboží zakoupenému u firmy BM-Software je přikládán účetní doklad, který slouží zároveň jako záruční list. Délka záruky je 24 měsíců. Převzetím zboží vyjadřuje spotřebitel souhlas se Záručními podmínkami firmy BM-Software. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku s fyzickou osobou, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění.

2. Kupující
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození při osobním odběru zboží, prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pokud je zjištěno poškození při přebírání od dopravce, vyhotoví se záznam o poškození s dopravcem nebo kupující zboží nepřevezme. Kupující toto oznámí prodávajícímu a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

3. Místo a způsob uplatnění záruky
V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující přednostně uplatňuje zajištění opravy u výrobce BM-Software, provádějícího záruční opravy daného výrobku. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi. Kupující doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží na adresu prodávajícího. Zboží musí být v původním obalu nebo obalu, který nebrání poškození výrobku při přepravě, v úplném stavu, včetně příruček, kabelů a veškerého ostatního příslušenství. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi.
Pokud je součástí dodávky programové vybavení (software), nevztahuje se na ní záruční doba ani 14 denní lhůta pro možnost odstoupení od smlouvy.

4. Shoda s kupní smlouvou, odpovědnost za vady
Řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou byl výrobek v servisu. V případě výměny zboží, na které prodávající poskytl při prodeji delší záruční dobu než 24 měsíců, uplatní se záruční doba v délce 24 měsíců od původního pořízení výrobku. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení výrobce, pokud si to vyžaduje povaha výrobku), má kupující právo na výměnu věci. Firma BM-Software si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, se stejnými nebo obdobnými technickými parametry. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

5. Nárok na uplatnění záruky zaniká
- ztrátou účetního dokladu dodaného ke zboží
- vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou nebo demontáží krytů
- mechanickým poškozením zboží
- elektrickým poškozením zboží
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, stanovenému pro daný přístroj
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
- provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení výrobce
- použití jiného napájecího zdroje terminálu než toho, který je součástí dodávky
- zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
- poškození terminálu přes USB či jiné rozhraní použitím neschválené periferie
- zboží bylo poškozeno živly

V případě neoprávněné reklamace budeme nuceni účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním ve výši 260,- Kč/hod
U mimozáručníh oprav je účtována hodinová sazba ve výši 360,- Kč/hod.

6. Závěrečná ustanovení
Při nesplnění Záručních podmínek nebude výrobek přijat do záruční opravy. Záručních podmínky v této podobě jsou platné pro všechny obchodní případy s fyzickou osobou, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky. Obchodní případy s právnickou osobou či podnikatelským subjektem se řídí Obchodním zákoníkem a nejsou tedy zcela shodné s výše uvedenými záručními podmínkami. Firma BM-Software si vyhrazuje právo na změny těchto Záručních podmínek bez předchozího upozornění.
Ostatní podmínky se řídí dle §616 - §627 Občanského zákoníku, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a Zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Tyto Záruční podmínky nabývají platnosti dne 1. 1. 2003.

Užitečné informace

Záruční list
Jako záruční list slouží účetní doklad (faktura), který obdržíte spolu se zbožím. Na něm je uvedno i datum vystavení dokladu a počínaje tímto datem se počítá i začátek záruční doby a dalších lhůt.

Co je třeba dodat při reklamaci
Spolu se zbožím dodejte kopii dokladu o koupi a popis závady. Zboží dodávejte vždy kompletní, včetně manuálů a veškerého příslušenství. To je někdy potřebné při testování či opravě a je nezbytné v případě neodstranitelné závady, kdy se zboží mění za nové nebo dobropisuje.
Terminály je třeba dodat na servis nezaheslované, aby bylo možné plně pracovat s administrací přes jejich klávesnici a displejové menu. Pokud má terminál webové rozhraní, je třeba přístup i do něj bez omezení.

Podmínky pro odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě:
1) Zboží musí být při přepravě zpět k dodavateli zabaleno tak, aby při přepravě poštou nedošlo k jeho poškození.
2) K zařízení musí být přiložen originál účetního dokladu, napájecí zdroj, nástěnný držák, případné kabely a montážní sada. Tedy vše, co bylo součástí dodávky.
3) Zařízení i komponenty musí být ve stavu nového zboží, tedy čisté a bez jakýchkoli známek používání, opotřebení či škrábanců a podobně.
4) Přístup do menu terminálu musí být odemčený, musí z něj být vymazaní všichni zaměstnanci a do původního nastavení vráceny všechny položky konfigurace menu, které jste upravovali. Zařízení tedy musí být vráceno do výchozího nastavení v jakém bylo dodáno.
5) Do přiloženého průvodního dopisu uveďte číslo účtu, na který bude po kontrole stavu vráceného zboží dodavatelem zaslána částka odpovídající ceně zařízení.
Při splnění výše uvedených podmínek lze terminál do 14 dnů od zakoupení vrátit dodavateli zasláním poštou na adresu:
BM-Software, Němčičky 84, Němčičky u Břeclavi, PSČ 691 07
Upozorňujeme, že dle obchodních podmínek odsouhlasených při nákupu nelze vrátit částku za poštovné a software.

Informace k provozním podmínkám:
Všechny terminály musí být umístěny výhradně v interiéru, kde nepřijdou do styku s vodou, zvýšenou vlhkostí či prašností a je dodržený povolený teplotní rozsah dle specifikace uvedené u jednotlivých zařízení zde v podrobném popisu. Napájení terminálu musí být řešeno výhradně přes dodávaný napájecí zdroj, který je součástí balení. Při nedodržení těchto podmínek je ukončena platnost záruky.

Možnosti zapůjčení náhradního terminálu:
V případě záručního servisu je možné požádat o zapůjčení náhradního terminálu na dobu provádění záruční opravy. Takže si zaměstnanci mohou nadále čipovat docházku otiskem i když je původní terminál v opravě. Zapůjčujeme terminál typu BM-F060 oproti vratné kauci 3 000,- Kč a dále je účtován servisní poplatek 500,- Kč za uvedení zapůjčeného terminálu do původního nastavení po jeho vrácení, jeho dezinfekci atd. Je účtováno také poštovné ve výši 160,- Kč. Pokud tedy v případě servisu vašeho stávajícího terminálu požádáte o zapůjčení náhradního terminálu BM-F060, je vám tento zaslán poštou s platbou na dobírku ve výši 3 660,- Kč. Terminál pak vracíte opět poštou, ale bez dobírky. Do průvodního dopisu uvedete číslo účtu, na který vám bude po kontrole bezvadnosti stavu terminálu převedena vratná kauce. Pokud bude vrácený terminál nějakým způsobem poškozen, je z vratné kauce odečtený poplatek za opravu poškození v hodnotě nutného servisu, což může být až 100% v případě neopravitelného poškození zapůjčeného terminálu. Při vracení zapůjčeného terminálu je třeba zajistit možnost přihlášení do jeho administrátorského menu. Buď vymazáním všech uživatelů a tím i případných administrátorských účtů, což je nejlepší řešení které je i v souladu s ochranou osobních údajů, nebo do průvodního dopisu uvedete číslo a heslo uživatele, pod kterým se dá do plného menu administrace přihlásit. Bez splnění této podmínky se kauce nevrací, protože terminál není možné dále používat. Se zapůjčeným terminálem je nutné vrátit také všechno příslušenství, které jste k němu obdrželi. Tedy napájecí zdroj, kabeláž a montážní sada. V opačném případě je cena komponent opět odečtena z vratné kauce.